Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Lávka L03, ul. V Průhonech, Chrudim
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, provedení a obstarání veškerých prací včetně zhotovení děl nutných k úplnému provedení, dokončení a zprovoznění stavby „Lávka L03 v ul. V Průhonech, Chrudim“ dle projektové dokumentace pro provedení stavby.
Stavba se skládá ze dvou stavebních objektů:
SO 182 – Dočasně inženýrská opatření, slouží k převedení pěších na obchozí trasu pro chodce. Požadavek je, že stávající lávka bude průchozí v co nejdelší lhůtě, do doby jejího snesení či prací, které by ovlivňovaly bezpečnost chodců.

SO 201 – účelem lávky je převedení chodníku přes vodní tok Chrudimka. Nový mostní objekt je navržen s volnou šířkou 2,5 m, což odpovídá dvěma pruhům pro chodce.
Nově navržená lávka je jednopolová ocelová lávka s mezilehlou mostovkou. Hlavní ocelové nosníky jsou navrženy z uzavřených stavěných profilů. Výška a profil hlavních nosníků je po délce proměnný. Hlavní nosníky jsou spojeny ocelovými příčníky, na kterých je uložena monolitická železobetonová mezilehlá mostovka. Mostovka je navržena konstantní šířky a tloušťky. Lávka je uložena na monolitických železobetonových opěrách na čtveřici ložisek. Založení lávky je hlubinné na mikro pilotách. Odvodnění povrchu vozovky je navrženo gravitačně do odvodňovacího kanálku a dále do svahů koryta řeky.

SO 430 – Elektrické VN vedení. Tento stavební objekt řeší provizorní a definitivní přeložku vysokého napětí VN. Tato část konstrukce řeší pouze provizorní konstrukci pro uložení dočasného vedené VN a pro jeho převedení přes řeku Chrudimku. Samotnou projektovou dokumentaci na provizorní a definitivní přeložku VN řeší společnost ČEZ distribuce plně ve své režii.

SO 431 – Veřejné osvětlení je navrženo a bude provedeno novými lampami VO umístěnými v madle lávky.
Místo plnění: Chrudim
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.chrudim-city.cz)
Kontakt: Ing. arch. Magdalena Strnadová magdalena.strnadova@chrudim-city.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 15.11.2023 11:45
Datum zahájení: 11.10.2023 11:47
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: