Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Projektové dokumentace pro povolení stavby, pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele akce „Přírodě blízká protipovodňová opatření Chrudim – Stromovka“
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Část 1: Jedná se o vypracování projektové dokumentace dešťové stoky P, která bude jednak sloužit pro odtok vod z poldrů navržených v rámci samostatně zpracovávané projektové dokumentace „Přírodě blízká protipovodňová opatření Chrudim – Stromovka a propustek“, které jsou navrženy pro maximální povodňový stav Q50 a dále, nad rámec podkladů, pro odvod vod z parkoviště na konci ulice „Na Šancích“, až do celkového vyčerpání kapacity potrubí. Na základě požadavku objednatele dojde k úplnému přepracování vyústního objektu a umístění několika posledních úseků před tímto vyústním objektem, a to tak, aby poloha vyústního objektu odpovídala ideovému návrhu v projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení, pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele „Oprava mostu ev. č. M34, ul. Malecká, Chrudim“. Součástí prací jsou i přípravné práce na projektu, vč. zajištění kopaných sond v komunikaci a výkon autorského dozoru projektanta v době realizace stavby.

Část 2: Předmětem plnění této části veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace, pro maximální povodňový stav Q50, která bude mít dvě části:
Část I. - „Přírodě blízká protipovodňová opatření Chrudim – Stromovka“ - suché poldry, průlehy, terénní opatření
Část II. „Přírodě blízká protipovodňová opatření Chrudim – Stromovka - propustek“ - na základě požadavku objednatele nebudou řešeny zasakovací průlehy č. 1-4, navržené v předchozím stupni projektové dokumentace, jejichž funkce bude částečně nahrazena tímto novým stavebním objektem
Součástí díla je též provedení přípravných prací na projektu a výkon autorského dozoru projektanta v době provádění prací.
Místo plnění: Chrudim
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.chrudim-city.cz)
Kontakt: Mgr. Veronika Kloudová, smluvní zástupce zadavatele, e-mail: verejnezakazky@dabona.eu
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 11.01.2024 10:00
Datum zahájení: 30.11.2023 14:53
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: