Veřejná zakázka: Realizace projektu "Aktualizace analýzy rizika po provedení sanace podzemních vod na lokalitě bývalého s.p. Transporta Chrudim - nový závod a okolí"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 334
Systémové číslo: P22V00000005
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-011820
Datum zahájení: 30.03.2022
Nabídku podat do: 02.05.2022 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Realizace projektu "Aktualizace analýzy rizika po provedení sanace podzemních vod na lokalitě bývalého s.p. Transporta Chrudim - nový závod a okolí"
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky na služby jsou:

1. Etapa A – přípravné práce:
- kompletace a rešerše veškerých dostupných dat a informací a doposud provedených průzkumných, sanačních a monitorovacích pracích na zájmové lokalitě bývalého s.p. Transporta Chrudim – nový závod a okolí,
- zpracování realizační dokumentace analýzy rizik, realizační projekt bude před zahájením prací předložen MŽP, odboru environmentálních rizik a ekologických škod (dále jen „OEREŠ“) k odsouhlasení

2. Etapa B – průzkumné práce:
- ověření výsledků sanačního a postsanačního monitoringu jakosti podzemních a povrchových vod ve smyslu ověření aktuálního stavu míry a rozsahu reziduální kontaminace podzemních a povrchových vod chlorovanými alifatickými uhlovodíky (ClU) ve formě odběru vzorků a následných laboratorních analýz, a to ve dvou časově diskrétních cyklech (minimální odstup monitorovacích cyklů bude 3 měsíce),
- doplnění výsledků sanačního a postsanačního monitoringu jakosti podzemních vod ve smyslu ověření aktuálního stavu míry a rozsahu reziduální kontaminace podzemních vod chlorovanými alifatickými uhlovodíky (ClU) o data z doposud k monitoringu nevyužitých hydrogeologických objektů ve formě odběru vzorků a následných laboratorních analýz, a to ve dvou časově diskrétních cyklech (minimální odstup monitorovacích cyklů bude 3 měsíce),
- doplnění výsledků sanačního a postsanačního monitoringu jakosti podzemních vod ve smyslu získání dat o parametrech parametrech přirozené atenuace (minimální odstup monitorovacích cyklů bude 3 měsíce),
- doplnění a ověření výsledků sanačního a postsanačního monitoringu jakosti podzemních vod ve smyslu zajištění aktuálních režimních měření úrovní hladin podzemní vody (minimální odstup monitorovacích cyklů bude 3 měsíce),
- hydrometrování vodotečí ve dvou časově diskrétních cyklech (minimální odstup monitorovacích cyklů bude 3 měsíce) s cílem zajistit aktuální podrobná a detailní data o drenážních poměrech zájmové lokality,
- geodetické práce – výškopisné a polohopisné zaměření doposud nezaměřených monitorovacích objektů a profilů, příp. ověření stávajících dat o geodetickém zaměření.

3. ETAPA C – analýza rizik
- komplexní vyhodnocení dat a informací o aktuální míře a rozsahu reziduální kontaminace podzemních a povrchových vod chlorovanými alifatickými uhlovodíky (ClU) na zájmovém území bývalého s.p. Transporta Chrudim – nový závod a okolí,
- zhodnocení parametrů přirozené atenuace chlorovaných alifatických uhlovodíků (ClU),
- zpracování analýzy rizik v souladu s vyhláškou č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamovací rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, a především s příslušnými metodickými pokyny Ministerstva životního prostředí, především s cílem zhodnotit rizikovost reziduální kontaminace podzemních a povrchových vod chlorovanými alifatickými uhlovodíky (ClU) na zájmovém území bývalého s.p. Transporta Chrudim – nový závod a okolí především ve vztahu ke zdrojům vody a povrchovým vodotečím v oblastech obcí Medlešice a Dřenice a okolí,
- zpracování matematického modelu proudění podzemních vod a transportu kontaminantů především s cílem stanovit prognózy šíření reziduální kontaminace chlorovanými alifatickými uhlovodíky (ClU), a tedy především potencionálního budoucího ohrožení zdrojů vody a povrchových vodotečí v oblastech obcí Medlešice a Dřenice a okolí.

Účastník současně poskytne nezbytnou součinnost při oponentním jednání, kdy bude analýza rizika a její výsledky posouzeny nezávislou osobou, v souladu s podmínkami stanovenými OEREŠ MŽP.

4. ETAPA D – dokončení nápravných opatření
- na základě výsledků a doporučení zpracované a odsouhlasené analýzy rizik provést dokončení realizace nápravných opatření ve formě uvedení zájmového území do původního stavu (odborná likvidace systému sanačních a monitorovacích vrtů),
- zpracování realizační dokumentace likvidace vrtných děl (hydrogeologických průzkumných a sanačně-monitorovacích vrtů), včetně zajištění potřebných povolení, souhlasů či vyjádření,
- provedení likvidace zabezpečených skružových šachet, kterými jsou osazeny sanačně-monitorovací hydrogeologické vrty,
- provedení odborné likvidace průzkumných a sanačně-monitorovacích hydrogeologických vrtů.

Dodavatel dále zajistí doplnění databáze SEKM (Systém evidence kontaminovaných míst) i o informace uvedené v projektové dokumentaci výše a v závěrečné zprávě o odstranění vodního díla – monitorovacích vrtů z listopadu 2021 – týká se likvidace 13 ks hydrogeologických vrtů označených jako T-I-3A, T-I-3B a T-I-3E až T-I-3O (celkem 13 ks) v oblasti „KOREA“. Informace o zlikvidování průzkumných a sanačně-monitorovacích hydrogeologických vrtů zanese zhotovitel též do evidence geofondu.
V případě, že dle návrhu závěrů analýzy rizik bude provedena likvidace veškerých vrtných děl zbudovaných a využívaných na zájmové lokalitě bývalého s.p. Transporta Chrudim – nový závod a okolí za účelem monitoringu či sanačního čerpání kontaminovaných podzemních vod, jedná se celkem o likvidaci zbývajících 70 ks hydrogeologických vrtů. Celková metráž těchto 70 ks vrtů činí 2 302,13 m.

Vybraný dodavatel je povinen zvát zástupce OEREŠ MŽP i zástupce SFŽP na kontrolní dny.
Stanovení ukazatelů předmětné veřejné zakázky bude provedeno v akreditovaných laboratořích.

Vybraný dodavatel bude při plnění předmětu této veřejné zakázky postupovat v souladu s vydaným „Závazným stanoviskem MŽP k žádosti OPŽP, prioritní osa 3, specifický cíl 3.4“ vydané dne 10.2.2021, která je přílohou č. 6 Zadávací dokumentace.

Vybraný dodavatel je při plnění předmětu veřejné zakázky povinen vycházet z podkladů předaných zadavatelem, příp. MŽP, a dodržovat obecně závazné právní předpisy ČR, platné ČSN a pokyny zadavatele, příp. supervizora zadavatele či MŽP.

Při realizaci předmětu veřejné zakázky musí být respektovány metodické pokyny MŽP, zejména:

• Metodický pokyn MŽP Indikátory znečištění, 1/2014 Věst. MŽP,
• Metodický pokyn MŽP Analýza rizik kontaminovaného území, 1/2011 Věst. MŽP,
• Metodický pokyn MŽP pro průzkum kontaminovaného území, 13/2005 Věst. MŽP,
• Metodický pokyn MŽP Zásady zpracování studie proveditelnosti opatření pro nápravu závadného stavu kontaminovaných lokalit, 6/2007,
• Metodický pokyn MŽP 2/2011,
• Metodický pokyn MŽP 1/2011.

Podrobnější popis předmětu je uveden v nedílné příloze č. 4 a 5 Zadávací dokumentace - tj. Aktualizovaná projektová dokumentace zpracovaná k roku 2021 a Soupisu služeb, stavebních prací a dodávek k ocenění jako podkladu pro zpracování nabídkové ceny účastníkem.

Projekt je financován z Operačního programu životní prostředí, registrační číslo projektu: CZ.05.3.24/0.0/0.0/20_155/0015201.

Podrobněji uvedeno v Zadávací dokumentaci a jejích nedílných přílohách.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 261 667 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubický kraj
 • Chrudim

Zadavatel

 • Úřední název: Město Chrudim
 • IČO: 00270211
 • Poštovní adresa:
  Resselovo náměstí 77
  Chrudim 537 16
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 343655

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.chrudim-city.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky