Veřejná zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, I. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 346
Systémové číslo: P22V00000017
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-030680
Datum zahájení: 29.07.2022
Nabídku podat do: 03.10.2022 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, I. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stávající areál sportovní haly Chrudim se nachází v centrální části města Chrudim na Tyršově náměstí. Areál je ohraničen Tyršovým náměstím, Michalským parkem a ulicemi Opletalova a Sladkovského.

Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce jsou stavební úpravy, nástavba a přístavba stávajícího objektu sloužícího pro sport. Součástí předmětu plnění jsou stavební úpravy stávajících objektů, energetické úspory a přístavba nové multifunkční haly v areálu sportovní haly.
V rámci I. etapy jsou řešeny objekty SO 01, SO 02 a v malém rozsahu SO 03.

Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení:

 SO 01 – Sportovní hala
 SO 02 – Zázemí sportovní haly a nová hala
 SO 03 – Tyršův dům – v rámci I. etapy budou řešeny pouze technické místnosti,
 SO 04 – Sokolovna – v rámci I. etapy neřešeno
 IO 01.1 – Energokanál
 IO 01.2 – Areálový rozvod splaškové kanalizace
 IO 01.3 – Areálový rozvod dešťové kanalizace
 IO 01.4 – Areálový rozvod vodovodu
 IO 01.5 – Areálový rozvod ÚT
 IO 02 – Akumulační nádrž
 IO 03.1 – Přípojka vodovodu
 IO 03.2 – Přípojka EOP
V rámci I. etapy jsou řešeny objekty SO 01, SO 02 a v malém rozsahu SO 03.

SO 01 Sportovní hala
Objekt sportovní haly je tvořen hlavní budovou o půdorysných rozměrech 45,64 x 34,55 m, výška atiky +11,55, a následnou přístavbou skladu o rozměrech cca 6 x 28,59m, výška atiky +5,02. Na tyto dvě části navazuje jednopodlažní objekt prodejny, která není v této dokumentaci řešena. Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem s minerální vatou tl. 160 mm, v soklové oblasti a pod terénem s izolací z perimetrického EPS tl. 160 mm. Omítka bude tenkovrstvá silikonosilikátová, barva fasády bude bílá a šedá. Stávající ploché střechy budou ponechány, pouze na nich bude provedena nová skladba se zateplením z EPS a novou krytinou z hydroizolační PVC-P fólie. Okenní a dveřní výplně otvorů v obvodových stěnách budou nahrazeny novými. Okna ve východní obvodové stěně haly budou částečně zazděna a bude ponecháno pásové okno pod stropem haly. Částečně zazděna budou rovněž okna v západní stěně nad tribunou. Stávající okna v gymnastickém a zrcadlovém sále budou přesunuta do líce zdiva. Nová okna a dveře budou hliníkové, rám barva šedá, zasklení čiré. Na střeše skladů bude osazena vzt jednotka, kolem které bude umístěna zástěna ze sendvičových panelů. Na střeše haly budou umístěny fotovoltaické panely.

SO 02 Zázemí haly a nová sportovní hala
Objekt zázemí navazuje na objekt SOO1 svou jižní stranou a je s ní komunikačně propojen několika dveřními otvory a prostupy. Ze západní strany navazuje na objekt Sokolovny. Je tvořen hlavní budovou o půdorysných rozměrech 20,22 x 40,17 m, výška atiky po obvodu objektu +3,60 a zvýšená střední část +5,60. Objekt je jednopodlažní, nepodsklepený, zastřešení plochou střechou. Nad střechou se nachází nástavba původně navržená pro televizní přenosy pro televizní přenosy.

Konstrukčně se jedná o čtyřtrakt se dvěma podélnými chodbami. Objekt již nesplňuje požadavky na využití a aktuální standarty pro šatny a hygienická zařízení. Proto dojde k zásadním dispozičním změnám.
Objekt bude částečně ubourán. Bude odstraněno zastřešení, strop a konstrukce nad úrovní +3,0 m, ubourána bude jižní fasáda do parkoviště, částečně bude ubourána obvodová stěna do ulice Opletalova. Proběhnou bourací práce i v rámci vnitřních nosných stěn a příček a bude odstraněna podlaha. Bude zrušen objekt pro televizní přenosy. Nový návrh zachová původní půdorys, kromě rozšíření na jižní fasádě cca o 1m. Zastřešení bude řešeno plochými střechami. Objekt bude nově rozdělen na dvě části.
• část se šatnami šaten, která je dvoupodlažní, výška atiky +7,475
• multifunční sportovní hala, výška atiky +8,85.
V 1.NP vznikne nový bezbariérový vstup a přístupovou rampou a schodištěm. Na střeše se části se šatnami jsou umístěny dvě vzduchotechnické jednotky. Okolo jednotky pro větrání sportovní haly je navržena akustická a pohledová zástěna ze sendvičových ocelových panelů s výplní z minerální vaty, barva šedá.
Pro opláštění nové sportovní haly (při pohledu z Opletalovy ulice) je navrženo alkalické lité mléčné stavební sklo. Ze stejného materiálu je navrženo i opláštění prostorunového schodiště. Zbývající fasády budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z minerální vaty tloušťky 160 mm, v soklové oblasti a pod terénem s izolací z perimetrického EPS tl. 160 mm. Omítka bude tenkovrstvá silikonosilikátová, barva fasády bude bílá a šedá. Okna a dveře budou hliníkové, rám barva šedá, zasklení čiré nebo mléčné, ve střední části šedé. Bude proveden nový střešní plášť se zateplením z EPS a novou krytinou z hydroizolační PVC-P fólie. Okenní a dveřní výplně otvorů v obvodových stěnách budou nahrazeny novými.

SO03 Tyršův dům
Rekonstrukce objektu Tyršova domu není předmětem této dokumentace a bude řešen v další etapě. Tento projekt řeší pouze zřízení centrálních technických místností pro celý areál sportovní haly. Tyto místnosti budou umístěny v suterénu Tyršova domu. Bude maximálně využito stávajícího stavu a dojde pouze k drobným stavebním úpravám a zřízením přípojky vodovodu a EOP.
V rámci stavebních úprav dojde k demolici dvou přilehlých garáží.

Nejdůležitější technologie
K vedení nových areálových rozvodů vodovodu a vytápění mezi technickým zázemím v suterénu objektu SO03 a objektem SO01 bude sloužit energokanál. Zdrojem tepla bude přívod horkovodu z centralizovaného zásobování tepla Elektráren Opatovice. Na střeše sportovní haly bude instalována FVE o výkonu 19,98 kW. Případné přebytky výkonu budou primárně využívány na ohřev TUV. Velká i malá hala, šatny a bouldering (lezecká stěna) budou větrány vzduchotechnikou. Část dešťových vod bude svedena do akumulační nádrže s přepadem do kanalizace, pro možné využití např. ze strany TS Chrudim. Bude provedena i příprava oddělených vnitřních rozvodů na případné budoucí využití dešťových vod na splachování WC. V objektu budou v rozsahu platných předpisů a dohod s provozovatelem, instalovány tyto slaboproudé rozvody: datové rozvody, nouzové volání (vozíčkáři), ozvučení 100V st, EZS – na panikových dveřích, zařízení pro nedoslýchavé, EPS. Základní funkce měření a regulace (MaR): regulace zdroje tepla, regulace přípravy TUV, regulace rozvodu tepla, ekvitermní regulace UT, řízení VZT jednotek, zabezpečení vzduchotechnických jednotek nasávajících venkovní vzduch proti mrazu, ovládání jednotlivých vzduchotechnických jednotek dle časového programu, volba různých režimů ovládání pro den a noc, ekonomický provoz vzduchotechnických jednotek (rekuperace tepla,…), vícestupňové vyhodnocení poruchových stavů, sběr dat z měřičů spotřeb (analyzátor sítě, měřiče tepla, vodoměry), veškeré požadavky (požadované teploty prostor, atd…) je možné měnit i z BMS (systém správy budov).
Součástí předmětu plnění jsou i vedlejší a ostatní rozpočtové náklady.
Podrobnější popis předmětu je uveden v nedílné příloze č. 4 a 5 této ZD - tj. Projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby a Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k ocenění jako podkladu pro zpracování nabídkové ceny účastníkem.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Pardubický kraj
 • Chrudim

Zadavatel

 • Úřední název: Město Chrudim
 • IČO: 00270211
 • Poštovní adresa:
  Resselovo náměstí 77
  Chrudim 537 16
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 343655

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.chrudim-city.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky